റമളാൻ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയവരോട്... - Markazu Uloomissunnah, Manjeri