ആജറൂമിയ - متن الآجرومية - Markazu Uloomissunnah, Manjeri

بسم الله الرحمن الرحيم

അറബി ഭാഷയുടെ വ്യാകരണ (نحو) ത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഗ്രൻഥം “മത്നുൽ ആജറൂമിയ്യയുടെ” (متن الآجرومية) ദർസുകൾ.

🔻ഈ ദർസുകൾ ടെലിഗ്രാമിൽ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ MathnulAajaromiyya സന്ദർശിക്കുക.