അൽ ഫുസൂൽ -الفصول في سيرة الرسول - Markazu Uloomissunnah, Manjeri

അൽ ഇമാം അൽ മുഫസ്സിർ ഇബ്നു കസീർ رحمه الله എഴുതിയ നബി صلى الله عليه وسلم യുടെ ജീവചരിത്രം.

🎙മുദരിസ്: അബൂ അദ്നാൻ അൽഹിന്ദി غفر الله له ولوالديه.