ജുമുഅ ഖുത്ബ: നിസ്ക്കാരം പാഴാക്കൽ - Markazu Uloomissunnah, Manjeri