ജുമുഅ ഖുത്ബ: സൂറത്തുൽ അസ്ർ - Markazu Uloomissunnah, Manjeri