മർക്കസു ഉലൂമിസ്സുന്ന, മഞ്ചേരി - Markazu Uloomissunnah, Manjeri