ജുമുഅ ഖുത്ബ: നബിദിനം എന്ന പുത്തനാചാരം. - Markazu Uloomissunnah, Manjeri