ജുമുഅ ഖുതുബ: ദീനിനെ പരിഹസിക്കൽ - Markazu Uloomissunnah, Manjeri