ജുമുഅ ഖുത്ബ: സുന്നത്ത് പിൻപറ്റേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത - Markazu Uloomissunnah, Manjeri