നോമ്പുകാരനെ നോമ്പുതുറപ്പിക്കൽ Archives - Markazu Uloomissunnah, Manjeri