Abu huraira Archives - Markazu Uloomissunnah, Manjeri