തുഹ്ഫത്തുൽ അത്ഫാൽ - تحفة الأطفال - Markazu Uloomissunnah, Manjeri

بسم الله الرحمن الرحيم

تحفة الأطفال في علم التجويد لسليمان الجمزوري

(തുഹ്ഫത്തുൽ അത്ഫാൽ ഫീ ഇൽമി ത്തജ്‌വീദ് / സുലൈമാൻ അൽ ജംസൂരി).

🔻ഈ ദർസുകൾ ടെലിഗ്രാമിൽ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ ilmutthajweed സന്ദർശിക്കുക.